O zamknięciu firmy

Decyzja o zamknięciu firmy może wynikać z bardzo różnych przyczyn. W każdym przypadku konieczne jest jednak dopełnienie odpowiednich formalności w tym zakresie. Przedsiębiorca, który chce zamknąć swoją firmę musi wypełnić odpowiedni wniosek. Wniosek ten składa się w Urzędzie Gminy osobiście lub też przesyła pocztą za pomocą listu poleconego. Warto jednak pamiętać o tym, że przesłanie listu jest bardziej problematyczne, gdyż wówczas konieczne jest notarialne potwierdzenie złożonego przez siebie podpisu. Informacja o wpłynięciu takiego wniosku przesyłana jest z Urzędu Gminy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczych oraz do właściwego terytorialnie urzędu skarbowego. O zakończeniu działalności gospodarczej informowany jest również ZUS oraz urząd statystyczny. Przedsiębiorcy, którzy są płatnikami VAT musza również zgłosić specjalny wniosek o zaprzestaniu czynności podlegających podatkowi VAT, czyli VAT-Z. Majątek, który pozostał w przedsiębiorstwie podlega opodatkowaniu.